30 Tage Geld-zurück-Garantie

Kauf auf Rechnung

Versandkostenfrei ab 29€

FAQ

AGB

Algemene voorwaarden met klantinformatie

Inhoudsopgave

 1. domein
 2. sluiten van contract
 3. herroepingsrecht
 4. Prijzen en betalingsvoorwaarden
 5. Leverings- en verzendingsvoorwaarden
 6. eigendomsvoorbehoud
 7. Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)
 8. Toepasselijk recht
 9. plaats van jurisdictie
 10. Gedragscode
 11. Alternatieve geschillenbeslechting

1) Reikwijdte

1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna “AV”) van Yubody B.V. (hierna "Verkoper") zijn van toepassing op alle overeenkomsten voor de levering van goederen die een consument of ondernemer (hierna "Klant") met de Verkoper sluit met betrekking tot de goederen die de Verkoper in zijn online winkel aanbiedt. Het opnemen van eigen voorwaarden van de klant wordt hiermee tegengesproken, tenzij iets anders is overeengekomen.

1.2 Een consument in de zin van deze Algemene Voorwaarden is iedere natuurlijke persoon die een rechtstransactie aangaat voor doeleinden die overwegend noch commercieel noch zelfstandig van aard zijn. Ondernemer in de zin van deze voorwaarden is een natuurlijke of rechtspersoon of een maatschap met rechtsbevoegdheid die, bij het aangaan van een juridische transactie, handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

2) Sluiting van het contract

2.1 De productbeschrijvingen in de onlineshop van de verkoper vormen geen bindend aanbod van de verkoper, maar dienen om de klant in staat te stellen een bindend aanbod te doen.

2.2 De klant kan het aanbod indienen via het online bestelformulier dat in de onlineshop van de verkoper is geïntegreerd. Na het plaatsen van de geselecteerde goederen in het virtuele winkelwagentje en het doorlopen van het elektronische bestelproces, dient de klant een juridisch bindend contractaanbod in met betrekking tot de goederen in het winkelwagentje door op de knop te klikken die het bestelproces afsluit.

2.3 De verkoper kan het bod van de klant binnen vijf dagen accepteren,

 • door de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) te sturen, waarbij de ontvangst van de orderbevestiging door de klant bepalend is, of
 • door het leveren van de bestelde goederen aan de klant, waarbij ontvangst van de goederen door de klant bepalend is, of
 • door de klant te vragen te betalen nadat hij zijn bestelling heeft geplaatst.

Als er meerdere van de bovenstaande alternatieven zijn, komt het contract tot stand op het tijdstip waarop een van de bovenstaande alternatieven zich het eerst voordoet. De termijn voor aanvaarding van het aanbod gaat in op de dag nadat de klant het aanbod heeft verzonden en eindigt aan het einde van de vijfde dag na verzending van het aanbod. Indien de verkoper het aanbod van de klant niet binnen voornoemde termijn aanvaardt, wordt dit beschouwd als een afwijzing van het aanbod met als gevolg dat de klant niet meer gebonden is aan zijn intentieverklaring.

2.4 Bij het indienen van een aanbieding via het onlinebestelformulier van de verkoper wordt de tekst van het contract na het sluiten van het contract door de verkoper opgeslagen en na het plaatsen van de bestelling in tekstvorm (bijv. e-mail, fax of brief) naar de klant verzonden. verstuurd. De verkoper maakt de contracttekst verder niet toegankelijk.

2.5 Voordat de klant de bindende bestelling via het online bestelformulier van de verkoper indient, kan hij eventuele invoerfouten identificeren door de informatie op het scherm aandachtig te lezen. Een effectief technisch middel voor een betere herkenning van invoerfouten kan de vergrotingsfunctie van de browser zijn, met behulp waarvan de weergave op het scherm wordt vergroot. De klant kan zijn gegevens in het kader van het elektronische bestelproces corrigeren met behulp van de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties, totdat hij op de knop klikt die het bestelproces afsluit.

2.6 Voor het sluiten van het contract is alleen de Duitse taal beschikbaar.

2.7 De orderverwerking en het contact vinden doorgaans plaats via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. De klant moet ervoor zorgen dat het door hem opgegeven e-mailadres voor de orderverwerking correct is, zodat de door de verkoper verzonden e-mails op dit adres kunnen worden ontvangen. In het bijzonder moet de klant er bij het gebruik van SPAM-filters voor zorgen dat alle e-mails verzonden door de verkoper of door derden die opdracht hebben gegeven om de bestelling te verwerken, kunnen worden afgeleverd.

2.8 Door het plaatsen van de bestelling bevestigt de klant dat hij minimaal 18 jaar oud is. Met behulp van een leeftijdsverificatiesysteem zorgt de verkoper ervoor dat de klant deze minimumleeftijd heeft bereikt. De goederen worden daarom pas overhandigd na een succesvolle leeftijdscontrole en authenticatie van de klant.

3) Herroepingsrecht

3.1 Consumenten hebben over het algemeen recht op een herroepingsrecht.

3.2 Meer informatie over het herroepingsrecht vindt u in het annuleringsbeleid van de verkoper.

3.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor consumenten die op het moment van het sluiten van de overeenkomst niet tot een lidstaat van de Europese Unie behoren en wier enige woonplaats en afleveradres op het moment van het sluiten van de overeenkomst buiten de Europese Unie liggen.

4) Prijzen en betalingsvoorwaarden

4.1 Tenzij anders vermeld in de productbeschrijving van de verkoper, zijn de opgegeven prijzen totaalprijzen inclusief wettelijke omzetbelasting. Eventuele extra bezorg- en verzendkosten worden apart vermeld in de betreffende productbeschrijving.

4.2 Bij leveringen naar landen buiten de Europese Unie kunnen in individuele gevallen extra kosten ontstaan, waarvoor de verkoper niet verantwoordelijk is en die door de klant moeten worden gedragen. Hiertoe behoren bijvoorbeeld de kosten voor het overmaken van geld via kredietinstellingen (bijvoorbeeld overdrachtskosten, wisselkoerskosten) of invoerrechten of belastingen (bijvoorbeeld douanerechten). Dergelijke kosten kunnen worden gemaakt in verband met de geldoverdracht, zelfs als de levering niet plaatsvindt in een land buiten de Europese Unie, maar de klant de betaling doet vanuit een land buiten de Europese Unie.

4.3 De betalingsoptie(s) wordt(en) aan de klant meegedeeld in de onlineshop van de verkoper.

4.4 Indien vooruitbetaling per bankoverschrijving is overeengekomen, dient de betaling onmiddellijk na het sluiten van de overeenkomst te geschieden, tenzij partijen een latere vervaldatum zijn overeengekomen.

4.5 Indien u kiest voor de betaalmethode aankoop op rekening, is de koopprijs verschuldigd nadat de goederen zijn geleverd en gefactureerd. In dit geval dient de koopprijs binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de factuur zonder aftrek te worden betaald, tenzij anders overeengekomen. De verkoper behoudt zich het recht voor om de betaalmethode kopen op rekening slechts aan te bieden tot een bepaald bestelvolume en deze betaalmethode te weigeren bij overschrijding van het opgegeven bestelvolume. In dit geval zal de verkoper de klant in zijn betalingsinformatie in de onlineshop wijzen op een overeenkomstige betalingsbeperking.

4.6 Indien u kiest voor de betaalmethode aankoop op rekening, is de koopprijs verschuldigd nadat de goederen zijn geleverd en gefactureerd. In dit geval dient de koopprijs binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van de factuur zonder aftrek te worden betaald, tenzij anders overeengekomen. De verkoper behoudt zich het recht voor om de betaalmethode kopen op rekening slechts aan te bieden tot een bepaald bestelvolume en deze betaalmethode te weigeren bij overschrijding van het opgegeven bestelvolume. In dit geval zal de verkoper de klant in zijn betalingsinformatie in de onlineshop wijzen op een overeenkomstige betalingsbeperking.

4.7 Als u een betaalmethode selecteert die wordt aangeboden via de betaaldienst "Klarna", wordt de betaling verwerkt door Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna "Klarna"). Nadere informatie en de voorwaarden van Klarna vindt u in de betalingsgegevens van de verkoper, te raadplegen op het volgende internetadres:

https://mycannaby.com/pages/versand-und-zahlungsbedingungen

5) Leverings- en verzendingsvoorwaarden

5.1 Goederen worden geleverd op het door de klant opgegeven afleveradres, tenzij anders overeengekomen. Bij de verwerking van de transactie is het bij de orderverwerking van de verkoper opgegeven afleveradres doorslaggevend.

5.2 Indien de levering van de goederen mislukt om redenen waarvoor de klant verantwoordelijk is, draagt ​​de klant de redelijke kosten die de verkoper daardoor moet maken. Dit geldt niet voor de kosten voor de levering als de klant daadwerkelijk gebruik maakt van zijn herroepingsrecht. Indien de klant daadwerkelijk gebruik maakt van het herroepingsrecht, is op de retourkosten de regeling van de annuleringsvoorwaarden van de verkoper van toepassing.

5.3 De verkoper behoudt zich het recht voor om zich terug te trekken uit het contract in geval van onjuiste of onoordeelkundige levering. Dit geldt alleen in het geval dat de niet-levering niet de verantwoordelijkheid van de verkoper is en deze met de nodige zorgvuldigheid een specifieke hedgingtransactie met de leverancier heeft afgesloten. De verkoper zal alle redelijke inspanningen leveren om de goederen te verkrijgen. In geval van onbeschikbaarheid of slechts gedeeltelijke beschikbaarheid van de goederen wordt de klant onmiddellijk op de hoogte gebracht en wordt de tegenprestatie onmiddellijk terugbetaald.

5.4 Afhalen is om logistieke redenen niet mogelijk.

6) Eigendomsvoorbehoud

Indien de verkoper vooruit betaalt, behoudt hij het eigendom van de geleverde goederen voor totdat de verschuldigde koopprijs volledig is betaald.

7) Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)

7.1 Als het gekochte artikel defect is, geldt de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken.

7.2 Indien de klant als consument optreedt, wordt hij verzocht over geleverde goederen met duidelijke transportschade bij de bezorger te klagen en de verkoper hiervan op de hoogte te stellen. Als de klant zich hier niet aan houdt, heeft dit geen enkele invloed op zijn wettelijke of contractuele aanspraken op gebreken.

8) Toepasselijk recht

8.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen partijen is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitzondering van de wetten op de internationale koop van roerende goederen. Voor consumenten geldt deze rechtskeuze alleen voor zover de bescherming die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, niet wordt ingetrokken.

8.2 Bovendien geldt deze rechtskeuze met betrekking tot het wettelijke herroepingsrecht niet voor consumenten die op het moment van het sluiten van de overeenkomst niet tot een lidstaat van de Europese Unie behoren en wier enige woon- en afleveradres buiten de Europese Unie op het moment dat het contract wordt gesloten.

9) Jurisdictie

Indien de klant optreedt als handelaar, publiekrechtelijke rechtspersoon of publiekrechtelijk speciaal fonds met zetel op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland, is de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit dit contract de plaats van het bedrijf van de verkoper. Indien de klant gevestigd is buiten het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland, is de vestigingsplaats van de verkoper de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit dit contract, indien het contract of claims die voortvloeien uit het contract kunnen worden toegeschreven aan de professionele of commerciële activiteit. In bovenstaande gevallen heeft de verkoper echter steeds het recht beroep in te stellen bij de rechtbank van de maatschappelijke zetel van de klant.

10) Gedragscode

- De verkoper heeft zich onderworpen aan de kwaliteitscriteria van Trusted Shops, die online kunnen worden bekeken op http://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_de.pdf.

11) Alternatieve geschillenbeslechting

11.1 De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting op internet aan onder de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Dit platform dient als aanspreekpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit online koop- of dienstenovereenkomsten waarbij een consument is betrokken.

11.2 De verkoper is noch verplicht noch bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.